Asmens duomenų saugumas

VAIZDO STEBĖJIMO, VAIZDO ĮRAŠŲ PRIEŽIŪROS IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Vaizdo stebėjimo, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą pateikimo tvarką, vaizdo stebėjimo apimties, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkas, prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti asmens duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo tvarką, duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į šiuos pažeidimus tvarką bei duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo tvarkas UAB „Servicenet“ (toliau – Įmonė).
2. Vaizdo duomenų tvarkymo tikslas – Įmonės patalpose yra vykdomas vaizdo stebėjimas siekiant užtikrinti Įmonės darbuotojų bei patalpų ir jose esančio turto bei dokumentų saugumą.
3. Aprašas parengtas vadovaujantis:
3.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
3.2. Pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą forma, (toliau – Pranešimas apie vykdomą vaizdo stebėjimą);
3.3. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais saugų asmens duomenų valdymą ir jų tvarkymo teisėtumą.
4. Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. Duomenų valdytojas – vaizdo stebėjimo priemonėmis gaunamų vaizdo duomenų valdytoja yra UAB „Servicenet“, juridinio asmens kodas 210879730, buveinės adresas: Kauno m. Gaižiūnų g. 3.
4.2. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ADTAĮ ir kituose teisės aktuose.

II. PRANEŠIMO APIE VYKDOMĄ VAIZDO STEBĖJIMĄ PATEIKIMO TVARKA

5. Pranešimą apie vykdomą vaizdo stebėjimą ir Asmens duomenų apsaugos priemonių aprašą, ADTAĮ nustatyta tvarka, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai parengia Įmonės įgaliotas darbuotojas, atsakingas už Įmonės asmens duomenų apsaugą (toliau – Saugos įgaliotinis).
6. Pranešimą apie vykdomą vaizdo stebėjimą ir Apsaugos priemonių aprašą pasirašo Įmonės direktorius.
7. Pasikeitus Pranešime apie vykdomą vaizdo stebėjimą nurodytai informacijai, Saugos įgaliotinis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informacijos pasikeitimo dienos privalo pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai atnaujintą pranešimą apie vykdomą vaizdo stebėjimą.

III. VAIZDO STEBĖJIMO TVARKA IR APIMTIS

8. Už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą Įmonės Vilniaus biuro patalpose atsakingas Vilniaus padalinio vadovas – Giedrius Tauras.
9. Už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą Įmonės Kauno biuro patalpose atsakingas Klientų aptarnavimo padalinio vadovas – Tomas Ananka.
10. Už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą Įmonės Klaipėdos biuro patalpose atsakingas inžinierius Paulius Isoda.
11. Saugos įgaliotinis privalo užtikrinti, kad, Įmonės patalpose, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama ši informacija:
11.1. vaizdo stebėjimo ženklas su užrašu: „Patalpos stebimos vaizdo kameromis“;
11.2. kontaktinė informacija Vilniaus biure: „UAB „Servicenet“, įmonės kodas 210879730, Tel. Nr. 8 37 400 160 “;
11.3. kontaktinė informacija Kauno biure: „UAB „Servicenet“, įmonės kodas 210879730, Tel. Nr. 8 37 400 160 “
11.4. kontaktinė informacija Klaipėdos biure: „UAB „Servicenet“, įmonės kodas 210879730, Tel. Nr. 8 37 400 160 “.
12. Vaizdo stebėjimas vykdomas ne didesnėje Įmonės Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos biuro patalpų dalyje, negu tai yra būtina Įmonės darbuotojų bei patalpų ir jose esančio turto bei dokumentų saugumui užtikrinti.
13. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą Įmonės patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose ir pan.).

IV. PRIEIGOS TEISIŲ IR ĮGALIOJIMŲ TVARKYTI ASMENS DUOMENIS SUTEIKIMO, NAIKINIMO IR KEITIMO TVARKA

14. Darbuotojai tvarkyti asmens duomenis gali tik po to, kai jiems suteikiama prieigos teisė.
15. Prieigos teisės prie asmens duomenų suteikiama tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti.
16. Prieigos teisės darbuotojui gali būti suteiktos pasirašius pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį ir informavus, kaip tinkamai laikytis asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
17. Darbo santykiams pasibaigus, darbuotojui prieigos teisės panaikinamos.

V. VAIZDO ĮRAŠŲ PRIEŽIŪROS TVARKA

18. Vaizdo duomenų skaitmeninėse laikmenose saugojimo laikas – 90 kalendorinių dienų.
19. Aprašo 8 ir 9 punktuose nurodyti atsakingi asmenys, pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, užtikrina, kad vaizdo duomenys automatiniu būdu būtų užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.
20. Įmonės direktorius užtikrina, kad neįgalioti asmenys neturėtų galimybės prieiti prie tvarkomų asmens vaizdo duomenų: visi vaizdo stebėjimo valdymo įrenginiai užrakinti atskirose patalpose, gamintojo suteikti standartiniai prisijungimo vardai ir slaptažodžiai pakeisti. Už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą atsakingi darbuotojai (toliau – atsakingas darbuotojas).

VI. DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS TVARKA

21. Įmonės atsakingas darbuotojas, Saugos įgaliotinis ar kitas Įmonės darbuotojas pastebėjęs, kad tvarkomi asmens duomenys tapo prieinami (kėsinamasi prie jų prieiti) asmenų, kurie neturi teisės tvarkyti tvarkomų asmens duomenų, turi:
21.1. nedelsiant imtis visų įmanomų priemonių neteisėtai prieigai prie tvarkomų asmens duomenų nutraukti;
21.2. nedelsiant apie tai informuoti Įmonės direktorių.
22. Jeigu paaiškėja, kad tvarkomi asmens duomenys tapo prieinami asmenims, kurie neturi teisės tvarkyti asmens duomenų, paskirtas duomenų valdytojo darbuotojas turi nedelsiant apie įvykį informuoti Saugos įgaliotinį, kuris privalo užregistruoti įvykį „Saugumo incidentų žurnale“.
23. Praradus asmens duomenis dėl force majeure aplinkybių, asmuo(-enys), atsakingas(-i) už įrangos, kurioje saugomi ir tvarkomi asmens duomenys, priežiūrą ir techninį aptarnavimą, turi imtis priemonių, kad per kuo įmanomą trumpesnį laiką būtų atstatyti prarasti asmens duomenys.

VII. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

24. Duomenų subjektai turi šias teises įtvirtintas ADTAĮ:
24.1. teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą Įmonėje;
24.2. teisę susipažinti su savo Įmonėje tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
24.3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant ADTAĮ ir teisės aktų nuostatų; 24.4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais.
25. Aprašo 24.1 papunktyje numatyta duomenų subjektų teisė įgyvendinama, informaciją duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiant:
26.1. Įmonės interneto svetainėje www.servicenet.lt;
26.2. užklijuojant informacinio pobūdžio lipdukus apie vaizdo stebėjimo Įmonės Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos biurų patalpose;
26.3. bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į UAB „Servicenet“, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi arba kai įstatymai ir kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.
27. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, numatytas Aprašo 24.2–24.4 papunkčiuose, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą (toliau Prašymas) Įmonei.
28. Vadovaujantis ADTAĮ ir šiuo Aprašu duomenų subjektui turi būti suteikta teisė peržiūrėti vaizdo įrašus. 29. Duomenų subjekto Prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas duomenų subjekto (t.y. pareiškėjo) pateiktoje arba Įmonės laikmenoje.
30. Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę šiais būdais:
30.1. jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Įmonę – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
30.2. jei prašymas pateikiamas paštu ar el. paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;
30.3. jei prašymas įteikiamas per atstovą − pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).
31. Gavus duomenų subjekto Prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be duomenų subjekto, užfiksuoti ir tretieji asmenys, duomenų valdytojas vaizdo įrašą pateikia duomenų tvarkytojo įgaliotam asmeniui, kuris naudodamas programinę įrangą, vaizdo įraše matomus trečiuosius asmenis nuasmenina (užtušuoja).
32. Siekiant užtikrinti tinkamą vaizdo įraše užfiksuotų trečiųjų asmenų konfidencialumą ir duomenų apsaugą, atsakingas darbuotojas vaizdo įrašą turi įkelti į Įmonės failų serverio katalogą. Atsakingam darbuotojui nustatyta tvarka turi būti suteiktos prieigos prie šio katalogo teisės.
33. Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms. Tokiu vienkartinio teikimo atveju duomenų gavėjo Prašymas turi būti parengtas vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 straipsniu.
34. Vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje patalpoje. Peržiūroje turi teisę dalyvauti:
34.1. duomenų subjektas;
34.2. Įmonės atsakingas darbuotojas;
34.3. teisėsaugos institucijų atstovai.

VIII. DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

35. Įmonė, gavusi duomenų subjekto Prašymą dėl Aprašo 24.2 papunktyje nustatytos teisės įgyvendinimo, privalo:
35.1. Prašymą išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos;
35.2. atsakyme duomenų subjektui pateikti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus.
36. Įmonė, gavusi duomenų subjekto Prašymą dėl Aprašo 24.3 papunktyje nustatytos teisės įgyvendinimo, privalo:
36.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos patikrinti pateikusio Prašymą duomenų subjekto asmens duomenis ir ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
36.2. sustabdžiusi duomenų subjekto Prašymu jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugoti tol, kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti ar duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis, ar reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus;
36.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos Prašyme nurodytu būdu pranešti duomenų subjektui apie jo Prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą;
37. Įmonė, gavusi duomenų subjekto Prašymą dėl Aprašo 24.4 papunktyje nustatytos teisės įgyvendinimo, privalo:
37.1. prašymą įvykdyti, jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas. Tokiu atveju Įmonė nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;
37.2. nedelsdama pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
38. Prašymas gali būti netenkinamas įstatymų nustatytais atvejais, kai reikia užtikrinti:
38.1. valstybės saugumą ar gynybą;
38.2. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
38.3. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
38.4. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
38.5. duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
39. Įmonė, atsisakydama tenkinti duomenų subjekto Prašymą įgyvendinti Aprašo 24.1-24.4 papunkčiuose nustatytas teises, duomenų subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus bei nurodo atsisakymo pateikti informaciją apskundimo tvarką.
40. Duomenų subjektas turi teisę skųsti Įmonės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš Įmonės gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi Aprašo 35.1 papunktyje nurodytas terminas pateikti atsakymą.
41. Įmonė, įgyvendindama duomenų subjekto teises, privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visi Įmonės darbuotojai su šiuo Aprašu privalo susipažinti pasirašytinai.
 2. Šis aprašas patalpinamas į Įmonės internetinę svetainę bei į intranetą.
 3. Įmonės darbuotojai, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Duomenų subjektų teisės Įmonėje įgyvendinamos neatlygintinai.
 5. Duomenų subjektams informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama UAB „Servicenet“ interneto svetainės www.servicenet.lt skiltyje „Asmens duomenų saugumas“.

 

Informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą UAB „Servicenet“

Vaizdo duomenų tvarkymo tikslas – UAB „Servicenet“ darbuotojų bei turto, esančio biuro patalpose, saugumo užtikrinimas.

UAB „Servicenet“  tvarko į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių asmenų vaizdo duomenis.

UAB „Servicenet“ vaizdo duomenų valdytojai ir vaizdo duomenų saugojimo terminas:

 • UAB „Servicenet“ Vilniaus biuras; vaizdo duomenų saugojimo laikotarpis – 90 kalendorinių dienų;
 • UAB „Servicenet“ Kauno biuras; vaizdo duomenų saugojimo laikotarpis – 90 kalendorinės dienos;
 • UAB „Servicenet“ Klaipėdos biuras; vaizdo duomenų saugojimo laikotarpis – 90 kalendorinės dienos.

Vaizdo stebėjimo, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašas.

Asmuo turi teisę:

 • peržiūrėti vaizdo įrašą,
 • gauti vaizdo įrašo nuotraukas,
 • gauti vaizdo įrašą laikmenoje,

 jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka UAB „Servicenet“ pateikia rašytinį prašymą bei patvirtina savo tapatybę.

Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, apytikslis vaizdo įrašymo laikotarpis ir informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių jis pageidauja įgyvendinti.
Prašymą galima pateikti: asmeniškai, paštu, per atstovą arba atsiųsti el. paštu servisas@servicenet.lt

Pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į UAB „Servicenet“ – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
 • jei prašymas pateikiamas paštu ar el. paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;
 • jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).

Informacija apie asmeninių duomenų pateikimą ir tvarkymą

Registruojant sugedusią įrangą remontui, klientas privalo pateikti šiuos asmens duomenis:

 • vardą;
 • pavardę;
 • adresą;
 • telefoną;
 • elektroninio pašto adresą.

Šie duomenys gali būti naudojami:

 • Identifikuoti klientą, informuoti klientą apie remonto eigą.
 • Garantinio remonto atveju suformuoti periodines remonto ataskaitas gamintojams, tiesioginėms rinkodaros reikmėms – įrangos taisymo kokybės įvertinimui, ir komunikacijos su klientu nustatant kliento pasitenkinimą prekės ženklo produktais.
 • Negarantinio remonto, teikti klientui remonto kainos pasiūlymus, sąskaitas apmokėjimui.

Klientas kreipęsis elektroniniu paštu adresu info@servicenet.lt arba paštu turi teisę:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • būti informuotam apie duomenų tvarkymo veiksmus;
 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

 

Klientui, registruojant įrangą remontui, atsisakius pateikti asmeninius duomenis, įmonė turi teisę neatlikti įrangos remonto.